Algemene voorwaarden Velo Vitaal

Definities

Velo Vitaal: Gevestigd te Zeegse onder KvK nr. 81023839.
Klant: Degene met wie Velo Vitaal de overeenkomst is aangegaan.

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, overeenkomsten en offertes voor dienstverlening, verkoop en training tussen Velo Vitaal en klant.

Prijzen

Alle prijzen die Velo Vitaal hanteert zijn in euro’s, inclusief btw. De prijzen die vermeld staan op de website of anders bekend gemaakt, kan ten alle tijden worden aangepast door Velo Vitaal. Gemaakte afspraken behouden de prijs op het moment van boeken.

Levering en aansprakelijkheid verkochte goederen

Velo vitaal levert goederen om de fietspositie te optimaliseren. Zichtbare gebreken aan een product dienen binnen 14 dagen na levering gemeld te worden bij Velo Vitaal. Verborgen gebreken aan een product dienen binnen 14 dagen na levering gemeld te worden bij Velo Vitaal.

Aansprakelijkheid dienstverlening

Velo Vitaal verleent een advies over de fietshouding. Aan de resultaten van een meting kunnen geen rechten worden ontleend. Velo Vitaal voorziet de klant niet van medische adviezen. Velo Vitaal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische consequenties.

Betaling

De betaling vind plaats direct na de levering van de verleende dienst en of het gekochte product(en) tenzij anders afgesproken. De klant dient facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders afgesproken door Velo Vitaal en klant.     

Afzeggingen

Als u een afspraak wilt verzetten of annuleren, geef dit dan tijdig aan zodat de planning gewijzigd kan worden. De klant kan een gemaakte afspraak uiterlijk 24uur voor de afspraak kosteloos afzeggen of verplaatsen. Bij afzeggingen binnen de 24uur zal Velo Vitaal annuleringskosten in rekeningen brengen. De annuleringskosten bedragen 50% van de geboekte bike fitting.

Wijzigingen algemene voorwaarden

Velo Vitaal is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen en of aan te vullen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Velo Vitaal en klant is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Opgesteld op 5 februari 2021.

- Vitaal op de fiets met Velo Vitaal -

Logo Velo Vitaal

Copyright Velo Vitaal 2023 |   Voorwaarden  |  Privacy beleid